การพัฒนาแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด

เป็นที่ทราบกันดีว่าทรัพยากรน้ำเป็นทรัพยากรตั้งต้นทั้ง ด้านอุปโภค, เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ถึงเป็นทรัพยากรต้นน้ำของการผลิตอันนำมาสู่รายได้ และความมั่นคง แต่การจัดสรรในรูปแบบที่ประเทศไทยใช้เป็นการจัดสรรบนฐานคิดที่เอาด้านอุปทานเป็นหลัก ทำให้ไม่สามารถตอบสนองแนวทางการพัฒนาระดับพื้นที่ ภายใต้แนวคิดของโครงการ และการบริหารในปัจจุบัน การจัดสรรโดยอาศัยการติดตามอุปสงค์ในพื้นที่เป็นแนวทางที่กำลังดำเนินการภายใต้โครงการ เพื่อให้พื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำได้อย่ามีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อกิจกรรมด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้มากที่สุด แนวคิดนี้จึงเริ่มจากหน่วยปกครอง อบต. ในการผลักดันอุปสงค์ระดับพื้นที่สู่การพัฒนาโครงการด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อผลักดันให้เกิดความมั่นคงระดับจังหวัด ในที่สุด