รายงานสถานการณ์รายตำบล

สถานการณ์น้ำตำบล : ต.วังเย็น,อ.เมืองนครปฐม, นครปฐม
(เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ 2565)
สถานการณ์น้ำ อุปโภค : ล่วงหน้า 3 เดือน

สถานการณ์น้ำ เกษตร : ล่วงหน้า 3 เดือน

สถานการณ์น้ำ อุตสาหกรรม : ล่วงหน้า 3 เดือน