ติดต่อเรา

หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ
ห้อง 203 ตึก 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทร.02-218-6426 โทรสาร.02-218-6425

website:
www.watercu.eng.chula.ac.th

email:
waterCU@eng.chula.ac.th
watercu@gmail.com
thaiwaterplan@gmail.com