ข่าวประชาสัมพันธ์

  สกว. : ได้จัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 4 เรื่อง แนวทางและผลการจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในระดับจังหวัด วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม
(วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2556)
  โครงการ : ได้จัดอบรมและดูงานโครงการ โดยในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ได้จัดการอบรมที่ "คริสตจักรแห่งประเทศไทย" และวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการการทำงานภายใต้โครงการกับท้องถิ่น และเครื่อข่ายมหาวิทยาลัย ได้้ จังหวัดนครปฐม สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช และเครื่อข่ายมหาวิทยาลัย (ประกอบด้วย ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน และ ม.วลัยลักษณ์) รวมถึงเครือข่ายที่ร่วมในการทำการวิจัย
(วันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ.2555)
เอกสารการอบรม วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
- การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การศึกษาผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำภายใต้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- Tablet กับโครงการน้ำจังหวัด
- การพัฒนาชุดโครงการการจัดการทรัพยากรน้ำ ระดับพื้นที่ เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด
  โครงการ : ได้จัดอบรม "การใช้เครื่องมือบันทึกพิกัด และการใช้โปรแกรมสร้างข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่" ในวันที่ 11-12 กันยายน 2555 ณ โรงแรมระยองซิตี้ จ.ระยอง ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาข้อมูลและการนำเสนอโครงการพัฒนาระดับพื้นที่ และเป็นการต่อยอดการทำงานภายใต้โครงการของศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด
(วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2555)
  โครงการ : สัมมนา การทำแผนที่ (ที่มีได้มาตรฐาน) ด้วย UAV โครงการเปิดโลกลานเกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การทำแผนที่ด้วยอากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับ Seminar on Small Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for Mapping โดยความร่วมมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรมที่ดิน สถานที่ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรังวัดและทำแผนที่ ถ.แจ้งวัฒนะ, ต.บางพุด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
(วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555)
  พิษณุโลก : ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดนำเสนอผลการทำงานภายใต้โครงการ ในช่วงการทำงานปีที่ 1 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะทำงานในการทำงานระยะต่อไป
(วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2555)
  โครงการ : ทางโครงการได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน "Thailand Research Expo 2012" ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
(วันที่ 24-28 สิงหาคม พ.ศ.2555)
  โครงการ : ทางโครงการได้เข้าหารือกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในการส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และขอความร่วมมือในการจัดอบรมความแก่องค์กรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง
(วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555)
  นครศรีธรรมราช : ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดนำเสนอผลการทำงานภายใต้โครงการฯ ในช่วงการทำงานปีที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2555)
  นครปฐม-สมุทรสงคราม : ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้จัดนำเสนอผลการทำงานภายใต้โครงการฯ ในช่วงการทำงานปีที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสงคราม ณ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
(วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555)
  สกว. : ทาง สกว.เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 3 เรื่อง การวางแผนน้ำระดับจังหวัด – การเชื่อมโยงการวางแผนน้ำกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โรงแรม ตวันนา กรุงเทพฯ ห้องคริสตัล ชั้น 2 อาคารโรงแรม
(วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555)
  สกว. : ทาง สกว.ได้จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "การฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำ และการจัดการที่ดิน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่จังหวัดน่าน" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดภายใต้หัวข้อดังกล่าว ระหว่างทีมงานวิจัยในพื้นที่ กับ คณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน, หน่วยงาน และชุมชน (10 ตุลาคม 2554)
  โครงการ : ทาง โครงการ ได้เข้าไปติดตามความคืบหน้าของชุดโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจ ในการจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกัน ระดับพื้นที่ โดยเข้าพบ อบจ.ระยอง, อบต.นาตาขวัญ, อบต.บ้านแลง และอบต.ตะพง (21-22 กันยายน 2554)
  เครือข่าย : ทาง เครื่อข่ายฯ มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน ได้จัดให้มีการสัมนาฯ การจัดทำแผนชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ของอบต.แพรกหนามแดง, ท้ายหาด, ท่าคา, ดอนมโนรา, บางพรม และเทศบาลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการทำงานระดับพื้นที่ (11-12 กรกฎาคม 2554)
  โครงการ : ทาง โครงการฯ ได้จัดให้มีสัมนาเพื่อหาแนวทางในการจัดทำเนื้อหาโครงการใน ปีที่ 2 กับเครือข่ายมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยนเรศวร (6-8 กรกฎาคม 2554)
  โครงการ : ทาง โครงการฯ ได้เข้าหารือกับคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางในการรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเข้ากับการทำงานแผนพัฒนาจังหวัดในระดับนโยบายรัฐ รวมถึงชี้แจงถึงแนวคิดการทำงานภายใต้โครงการน้ำจังหวัด (27 เมษายน 2554)
  โครงการ : ทาง โครงการฯ ร่วมกับ อบจ.ระยอง ได้จัดให้มีพิธีลงนาม "บันทึกความเข้าใจชุดโครงการจัดการทรัพยากรน้ำในเขตตำบลตะพง นาตาขวัญ บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย เทอดเผ่าไท ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน โดยเป็นการลงนามระหว่าง นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน, นายกอบจ.ระยอง, นายลำยอง ธรรมยิ่ง นายกอบต.นาตาขวัญ, จ่าเอกบำรุง จันทร์พิทักษ์ นายกอบต.บ้านแลง, นายสฤษดิ์ เรี่ยมทอง รองนายกอบต.ตะพง (เป็นตัวแทนนายกอบต.ตะพง) โดยมีพยาน คือ นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน, นางสุปราณี จงดีไพศาล ผอ.ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. (เป็นตัวแทนผู้อำนวยการฯ) และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ และร่วมกันพัฒนาฯ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีของชุดโครงการ อันนำไปสู่ความมั่นคงด้านทรัพยากน้ำระดับจังหวัด (7 เมษายน 2554)
  สกว. : ทาง ส่กว.ร่วมกับโครงการภายใต้วันน้ำโลกได้จัด "เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 2
" เรื่อง "การวางแผนน้ำระดับจังหวัด – กระบวนการเชื่อมโยงแผน ระดับพื้นที่กับระดับนโยบาย" เพื่อเผยแพร่แนวคิดของหน่วยงานระดับนโยบาย และปฎิบัติที่เกี่ยงข้องกับทรัพยากรน้ำ ในการนำแนวคิดดังกล่าวไปพัฒนาการจัดการด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อความมั่นคงระดับประเทศ (22 มีนาคม 2554)
  โครงการ : ทางโครงการได้เข้าหารือกับทาง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คุณปิยะ ปิตุเตชะ และ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณอรุโณ อิศรวิชิตชัยกุล อบจ.ระยอง เพื่อชี้แจงโครงการและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาระบบส่งน้ำด้วยท่อท่ากระสาว-ห้วยมะเฟือง พร้อมกันนั้นได้เเข้าหารือและซักซ้อมความเข้าใจในการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ อบต.นาตาขวัญ, บ้านแลง และตะพง กับทาง นายกอบต.นาตาขวัญ คุณลำยอง ธรรมยิ่ง, นายกอบต.บ้า่นแลง จ่าเอกบำรุง จันทร์พิทักษ์ และนายกอบต.ตะพง คุณนายทวีป แสงกระจ่าง พร้อมทั้งไปสำรวจเพิ่มเติมบริเวณฝายท้ายคลองท่ากระสาว (9-10 มีนาคม 2554)
  โครงการ : ทางโครงการได้เข้าหารือกับทาง ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณอรุโณ อิศรวิชิตชัยกุล อบจ.ระยอง เพื่อชี้แจงโครงการและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาระบบส่งน้ำด้วยท่อท่ากระสาว-ห้วยมะเฟือง และทางทีมงานได้เข้าไปทำการสำรวจแนวท่อส่งน้ำจากท่ากระสาว-ห้วยมะเฟือง ที่ผ่านตำบลบ้านแลง (28 กุมภาพันธ์ 2554)
  สกว. : ทางสกว. เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 3 เรื่อง การวางแผนน้ำระดับจังหวัด – การเชื่อมโยงการวางแผนน้ำกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โรงแรม ตวันนา กรุงเทพฯ ห้องคริสตัล ชั้น 2 อาคารโรงแรม
(วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2554)
  โครงการ : ทางโครงการได้เข้าหารือกับ โครงการชลประทานระยอง และ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงถึงความคืบหน้า และแนวทางในพัฒนาโครงการทรัพยากรน้ำ ในโครงการท่ากระสาว-ห้วยมะเฟือง เพื่อสรุปแนวทางและบทเรียน (10 กุมภาพันธ์ 2554)

[1] [2] [3] [4] [5]