"Water Managment Information System" หรือ "ระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ" จังหวัดนครปฐม

เข้าสู่ระบบสารสนเทศเครือข่าย : "Water Managment Information System" หรือ "ระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ" ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำนี้พัฒนาขึ้นในกรอบของโครงการ วิจัย เรื่อง "การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ" ดำเนินงานปีแรกในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสงคราม โดยคณะวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  - พื้นที่ ~ 2,168 ตร.กม.
- มี 7 อำเภอ 106 ตำบล
(เมืองนครปฐม กำแพงแสน นครชัยศรี พุทธมณฑล ดอนตูม บางเลน สามพราน)
- ภูมิประเทศ: เป็นที่ราบ ไม่มีภูเขาและป่าไม้
- แม่น้ำสำคัญ: แม่น้ำท่าจีน
- ประชากร ~827,000 คน (2551)
- พืชเศรษฐกิจ: ข้าว อ้อย องุ่น ส้มโอ มะพร้าว ฝรั่ง
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 132,409 ล้านบาท (2549)
- รายได้ 132,856 บาท/คน/ปี (2549)
Water Managment Information System" หรือ "ระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ
เรียกดูระบบข้อมูลแผนที่
สถานการณ์น้ำ : จังหวัดนครปฐม
อำเภอน้ำมาก (ตำบล)น้ำปกติ (ตำบล)น้ำน้อย (ตำบล)
1. อ.เมืองนครปฐม2221
2. อ.กำแพงแสน0150
3. อ.นครชัยศรี1221
4. อ.ดอนตูม170
5. อ.บางเลน4110
6. อ.สามพราน1132
7. อ.พุทธมณฑล030