"Water Managment Information System" หรือ "ระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ" จังหวัดสมุทรสงคราม

เข้าสู่ระบบสารสนเทศเครือข่าย : "Water Managment Information System" หรือ "ระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ" ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำนี้พัฒนาขึ้นในกรอบของโครงการ วิจัย เรื่อง "การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ" ดำเนินงานปีแรกในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสงคราม โดยคณะวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  - พื้นที่ ~ 416.707 ตร.กม.หรือประมาณ 260,442 ไร่
- มี 3 อำเภอ 33 ตำบล (อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที)
- ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย ไม่มีภูเขาหรือเกาะ
- แม่น้ำสำคัญ: แม่น้ำแม่กลอง
- ประชากร ~ 194,054 คน (2551)
- พืชเศรษฐกิจ: มะพร้าว ส้มโอ และ ลิ้นจี่
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ปี 2550) 15,398 ล้านบาท
- รายได้ (ปี 2550) 73,330 บาท / คน / ปี
Water Managment Information System" หรือ "ระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ
เรียกดูระบบข้อมูลแผนที่
สถานการณ์น้ำ : จังหวัดสมุทรสงคราม
อำเภอน้ำมาก (ตำบล)น้ำปกติ (ตำบล)น้ำน้อย (ตำบล)
1. อ.เมืองสมุทรสงคราม1100
2. อ.บางคนที0130
3. อ.อัมพวา0120