ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช


เข้าสู่ระบบสารสนเทศเครือข่าย : "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช" น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ คนมีการใช้น้ำเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การชลประทาน การประมง การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การพลังงาน การคมนาคม การพักผ่อนหย่อนใจ ในปัจจุบันความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาในขณะที่ปริมาณน้ำนั้นมีอยู่อย่างจำกัดกอปรกับปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ตามแหล่งน้ำต่างๆ นั้นยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการ ปริมาณน้ำบางส่วนยังสูญเสียไปเพราะมีการปนเปื้อนจากน้ำเน่าเสียและกากของเสียทำให้ไม่สามารถใช้น้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ จึงก่อให้เกิดสภาวะการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งโดยเฉพาะการเกษตรกรรมซึ่งต้องอาศัยน้ำเพื่อการเพาะปลูก ขณะที่ในช่วงฤดูฝนหลายๆพื้นที่ต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก และในปัจจุบันปัญหาอุทกภัยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี อีกทั้งประเด็นการเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ้มผู้ใช้ การแก้ไขและบรรเทาปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำที่ครอบคลุมมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน
  - พื้นที่ ~ 9,942,502 ตร.กม หรือประมาณ 6,214,064 ไร่
- มี 23 อำเภอ 165 ตำบล
- ภูมิประเทศ: เป็นเทือกเขาที่มีความยาวตามแนวยาวของคาบสมุทร
- แม่น้ำสำคัญ: แม่น้ำปากพนัง และแม่น้ำตาปีตอนบน
- ประชากร ~1,495,344 คน (30 กันยายน 2551)
- พืชเศรษฐกิจ: ยางพารา ข้าว กาแฟ มะพร้าว มังคุด
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 123,614 ล้านบาท (ปี 2550)
- รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 73,940 บาท (ปี 2550)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรียกดูระบบข้อมูลแผนที่
สถานการณ์น้ำ : จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอน้ำมาก (ตำบล)น้ำปกติ (ตำบล)น้ำน้อย (ตำบล)
1. อ.เมืองนครศรีธรรมราช1150
2. อ.พรหมคีรี041
3. อ.ลานสะกา050
4. อ.ฉวาง064
5. อ.พิปูน041
6. อ.เชียรใหญ่0100
7. อ.ชะอวด0110
8. อ.ท่าศาลา091
9. อ.ทุ่งสง067
10. อ.นาบอน021
11. อ.ทุ่งใหญ่034
12. อ.ปากพนัง0180
13. อ.ร่อนพิบูลย์033
14. อ.สิชล090
15. อ.ขนอม021
16. อ.หัวไทร0110
17. อ.บางขัน013
18. อ.ถ้ำพรรณรา021
19. อ.จุฬาภรณ์042
20. อ.พระพรหม040
21. กิ่งอ.นบพิตำ013
22. กิ่งอ.ช้างกลาง012
23. อ.เฉลิมพระเกียรติ031