แนะนำโครงการ

° ความเป็นมา
จากสาเหตุที่เนื้อหาการวางแผนจัดการด้านทรัพยากรน้ำที่ผ่านมา มีข้อจำกัดในด้านการบูรณการระหว่างหน่วยงานและแผนงานให้สอดคล้อง เพราะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคที่สนับสนุนในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด

ในโครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด มีขอบเขตงานดังนี้
1. จะครอบคลุมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบเครื่องมือที่สนับสนุนข้อมูล และปัจจัยที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัด
2. การศึกษาวิจัยในปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการน้ำ และการประสานงานกับจังหวัดและเครือข่ายวิจัยในพื้นที่ เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การวางกรอบนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำ
3. การพัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัด ให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงใหม่ในอนาคต และมุ่งสู่การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และวางประโยชน์ที่สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
° ° วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. วิจัยและพัฒนาให้เกิดแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดในเชิงบูรณาการ ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดได้อย่างสมดุล มั่นคง อยู่ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
2.พัฒนาระบบสนับสนุนส่วนกลางที่ประกอบด้วยข้อมูลและเครื่องมือที่สนับสนุนการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดในเชิงบูรณาการรวมถึง การวิเคราะห์ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามแผนฯ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ (แผนจังหวัด) โดยอาศัยระบบองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาประกอบการพิจารณา
3. เป็นศูนย์ประสานงาน และสนับสนุนการวิจัยฯ ด้านการจัดทรัพยากรน้ำ ระหว่างหน่วยปฏิบัติ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนำร่องและสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและผลงานระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานนโยบาย และระหว่างพื้นที่กับพื้นที่ (พร้อมติดตาม ความก้าวหน้าแผนสถาบันฯ)
° ° ° หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการวิจัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- มหาวิทยาลัยนเรศวร