ข่าวประชาสัมพันธ์

  สกว. : ได้จัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 4 เรื่อง แนวทางและผลการจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในระดับจังหวัด วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม
(วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2556)