ระบบแสดงข้อมูลแผนที่สถานะ-ลุ่มน้ำน่าน-การจัดหาน้ำ
กรณี : การจัดหาน้ำกรณีปัจจุบัน
โปรดเลือกสถานะแสดง:
โปรดเลือกกรณี:
สัญลักษณ์ : ล้าน.ลบ.ม.
0
1 - 5
5 - 9
9 - 56
56 - 105